Alle trenarar og lagleiarar i Førde IL Fotball må framvise politiattest.

Krav om politiattest i Førde IL Fotball Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at heile norsk idrett skal krevje politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjeld for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer eit tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådde i kraft 1. januar 2009. I Førde IL Fotball blir ordningen handtert på følgende måte: Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgåver for idrettslaget som innebærer eit tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller menneske med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Dette gjøres i samråd med: Tone Lin Støfring Skovro epost: tone.lin@forde-fotball.no telefon: 911 08 181.

Representantane har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til dei opplysninger dei får kjennskap til. Politiattesten inneheld kun opplysningar om personen for tida er sikta/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brot på bestemmelser i straffelova om seksualforbrytelsar overfor barn. Idrettslaget har ikkje anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Rutinar for innhenting av politiattest: 1: Ein kan no søke elektronisk. https://www.politi.no/tjenester/politiattest/hvor_skal_soknad_om_politiattest_sendes/Tema_1311.xhtml Ein treng ein bekreftelse på formål. Ein tek då kontakt med  Tone Lin Støfring Skovro som fyller ut det aktuelle skjema for bekreftelse. Ein må oppgi fullt namn og personnummer. Dette kan ordnast via epost. Ein får då eit ferdig utfylt og signert bekreftelse på formål i retur som eit vedlegg. 2: Ein loggar seg på og benyttar MinID, BankID, Buypass eller Commfides. Ein lastar så opp bekreftelse på formålet i prosessen- http://www.politi.no/tjenester/politiattest/ 3:Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjeld for. Den sendast ikkje til idrettslaget. (Behandlingstid hjå politiet kan vera nokre veker) 4: Søkjaren skal så framvisa sin politiattest til Tone Lin Støfring Skovro eller Per Øyvind Storevik. Førde IL Fotball skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. Framvisinga skjer enten ved personleg oppmøte eller så skanner man politiattesten og sender politiattesten til  som vedlegg i ein epost eller som MMS bilete. Ein slik epost/mms blir sletta etter at den er registert i Førde IL Fotball sin database. Personer som ikkje har framvist politiattest utan merknad, kan ikkje settast til oppgaver som innebærer eit tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller menneske med utviklingshemming. Sjå elles nettsida: www.idrett.no/politiattest

Med venleg helsing Førde IL Fotball tone.lin@forde-fotball.no